Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 09 2014

justskinny
4009 c503
Reposted fromMuppet Muppet viaDarkAndLonley DarkAndLonley
2576 f08a
justskinny
4904 67e0
Reposted fromkaha kaha
justskinny
Kiedy coś przestaje boleć, przestaje mieć znaczenie
— Stephen King
Reposted fromstopme stopme viaDarkAndLonley DarkAndLonley
justskinny
4984 1c04
Reposted fromkaha kaha
justskinny
Reposted fromoll oll viaDarkAndLonley DarkAndLonley
justskinny
justskinny
justskinny
2318 ec57

alacanno:

All you need

justskinny
Ten kto pierwszy wyciągnie rękę po kłótni wcale nie jest stracony, on po prostu nie chce stracić.
— jakże prawdziwe
justskinny
3940 f232
Reposted fromnyaako nyaako viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Podobno obecność jest jednym z najwspanialszych prezentów jaki możesz podarować drugiej osobie. Nie musisz nie wiadomo czego robić, wystarczy, że jesteś.
— (via lifeisbrutal3)
Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy viamdjg mdjg
justskinny
1340 2a3c
Reposted fromdontbemad dontbemad viamdjg mdjg
justskinny
Pijany pisz do mnie.Chcę być osobą o której myślisz,gdy nie jesteś trzeźwy.
— wieczornie
Reposted fromweightless weightless vialittle-things little-things
justskinny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl